DÂMBOVIȚA: Post vacant la Compania de Apă

0

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 09.06.2020, ora 09:00, la sediul sau din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INGINER ELECTROTEHNIST în cadrul BIROULUI MECANO ENERGETIC – 1 post

Candidatul ideal:

 •  Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de inginer în specializarea: energetică industrială sau inginerie electrică sau electrotehnică.;

– Vechime in domeniu: minim 3 ani

 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres ;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 • Cunoştinţe utilizare PC şi pachet office ;

Descrierea postului:

 • Intocmirea programelor de mentenanţă a tuturor mijloacelor fixe productive (echipamente tehnologice, utilaje, instalaţiilor, reţele de apă şi canalizare, etc), urmărirea realizării lucrărilor planificate în vederea menţinerii acestora în funcţiune în condiţii de siguranţă şi la parametrii normali de exploatare. Gestionarea activităţilor care au ca scop alimentarea continuă cu gaze naturale la toate punctele de consum ale Companiei de Apă. Urmăreşte implementarea programului de mentenanţă a echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor, verifică periodic întocmirea fişelor U (ore funcţionare). Analizează evoluţia consumurilor energetice şi propune măsuri pentru reducerea acestora în vederea încadrării în consumurile specifice aprobate. Impreună cu serviciul producţie dispecerat şi cu secţiile C.A.T.D. realizează  bilanţul/auditul electroenergetic la locurile de consum energie electrică aparţinând companiei.
 1. In vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 05.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
 2. Dosar cu şină;

            –           Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de inginer în specializarea: energetică industrială sau inginerie electrică sau electrotehnică; copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;
 • Copia carnetului de muncă, sau, dupa caz, adeverinţă care să ateste  experienţa în domeniu sau extras REVISAL
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

            Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 • Proba scrisă de specialitate – test grilă09.06.2020, ora 09:00.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 • Interviu09.06.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practica numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al

Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.                                                                                                                                           

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de INGINER ELECTROTEHNIST în cadrul BIROULUI MECANO ENERGETIC –  1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Normativ pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii COD:42; 611.5; 65.

Legea nr.319/2006 a securităţii si sanatatii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • SECTIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here