DÂMBOVIȚA: Posturi vacante în cadrul Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița. Vezi care sunt acestea

0

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 13.02.2020, ora 10:00,  la sediul social din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR RESURSE UMANE, cod COR 333304, în cadrul Oficiului Juridic – Gestiune Personal.

Cerinţe minime pentru ocuparea postului:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– cunostinţe de utilizare a PC;

– programe/cursuri de formare/pregatire profesională în specializarea Inspector Resurse Umane;

– fără fapte înscrise în cazierul judiciar;

– apt pentru a munci;

 Descrierea postului:

– Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii pentru asigurarea informării superiorilor, colegilor şi subordonaţilor printelefon, înscris, e-mail sau în persoană;

 – Intocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului, organizarea recrutării şi selecţiei personalului, lucrul cu programul REVISAL, întocmirea dosarelor de  personal, oferirea informaţiilor privind problemele de personal, precum şi administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând computerul;

 – Asigurarea activităţilor de recrutare şi selecţie, de orientare şi integrare a noilor angajaţi, de evaluare a performanţelor individuale ale angajatilor şi de motivare;

–  Stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor personalului în fişele de post conform structurii organizatorice şi ROF;

– Asigurarea secretariatului comisie de cerecetare disciplinară;

Procedura de selecţie

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 12.02.2020, ora 12.00, un dosar de înscriere la procedura de selecţie conţinând următoarele documente care să dovedească îndeplinirea cerinţelor minime pentru ocuparea postului:

– Dosar cu şină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copie act de identitate;

-Copie a diplomei de studii, copii certificate calificare /competenţe profesionale care să dovedească îndeplinirea cerinţelor minime de calificare (diplomele şi certificatele de calificare/ competenţe profesionale vor fi aduse în original în vederea certificarii pentru conformitate cu originalul de către angajator urmând ca acestea să fie remise candidatului la momentul depunerii dosarului);

 •   – Adeverinţă care să ateste starea de sanitate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie;
 •  

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii care îndeplinesc cerinţele minime de mai sus.

Candidaţii declaraţi admişi după verificarea îndeplinirii condiţiilor minime vor participa la proba scrisă de specialitate.

Proba scrisă de specialitate (cu subiecte din bibliografia de concurs)  – test grilă – va avea loc în data de 13.02.2020, ora 10.00 la sediul angajatorului.

 Candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la proba scrisă de specialitate vor participa la proba practică.

Proba practică va avea loc în data de 13.02.2020, ora 12.00 la sediul angajatorului.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 53/2003, republicată –Codul Muncii;
 2. Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
 3. Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 4. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare  cu apa şi de canalizare;
 5. Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea în muncă;

POSTUL 2

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 04.03.2020, ora 09:00,  la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APĂ CANAL/ INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post.

Candidatul ideal:

 – Studii liceale de specialitate sau şcoală profesională de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competenţe profesionale în meseria de instalator apă canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;

– Vechime în domeniu: minim1an;

– Permis conducere – categoria B;

– Disponibilitate pentru program prelungit;

– Lucru în condiţii dificile (intervenţii reţele apă) ;

– Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;

 – Abilităţi de a lucra în echipă.

 Descrierea postului:

 – Montare / demontare / înlocuire apometre, sigilare apometre, indentificare pierderi din cămine de apometre, executare de intervenţii, reparaţii la branşamente şi reţele de apă.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 28.02.2020, ora 12.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu şină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

– Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinţă care să ateste experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

– Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal, sau în copii legalizate.

           Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

– Proba scrisă de specialitate – test grilă04.03.2020, ora 09:00 (Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat)

– Proba practică04.03.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00, la Oficiul Juridic – Gestiune Personal din cadrul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APĂ CANAL/ INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post.

1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet

 • Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa 

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

2. Hotararea nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare.

3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

POSTUL 2

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here